Gezondheidszorg

CF034647BCF034533BCF034602BCF033827B

Ontwikkeling van elementaire gezondheidszorg in Benin is vanaf het begin een van de hoofddoelen van de Stichting Hubi & Vinciane. Om dat te realiseren kiezen we voor een geïntegreerde aanpak.

Voor de periode 2018-2022 bestaat het luik gezondheidszorg uit:

 •  de realisatie van het DGD Programma Gezondheidszorg met NGO’s Memisa en Artsen zonder Vakantie, LUMOS UZ Leuven. Concreet betekent dit het faciliteren en financieel ondersteunen van kwaliteitsvolle gezondheidszorg samen met de lokale partner AMCES.  In deze samenwerking legt de Stichting Hubi & Vinciane de focus op malnutritiepreventie, -depistage en -behandelingen samen met de teams van de twee zoneziekenhuizen en dispensaria.
 • het programma rond duurzame voeding in samenwerking met lokale & internationale partners. Dit betekent het coördineren, faciliteren en financieel ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve voedingsprojecten en de sensibilisering over duurzame voeding. Het nieuwe innovatiecentrum is daarbij een belangrijke motor,  een ontmoetingsplaats en een centrum voor workshops.

Enkele voorbeelden van recente acties:

 • ondersteunen van een weeshuis opgericht door het lokale ziekenhuispersoneel;
 • verbeteren van de waterkwaliteit door controles en installatie waterputten;
 • installatie van sanitaire voorzieningen;
 • sensibilisering voor gezonde voeding;
 • sensibiliseringsacties in de dorpen en doorverwijzing van ernstig ondervoede kinderen naar de ziekenhuizen;
 • aankoop specifiek medisch materiaal, recent nog een operatietafel;
 • malnutritieprogramma in samenwerking met stad Antwerpen;
 • installatie van een zonnekiosk in het ziekenhuis van Papané  i.s.m. Stichting Gilles;
 • aanleg en onderhoud van moestuintjes voor de ziekenhuiskeuken i.s.m. Salvatorhulp
 • installatie van zonnepanelen (2015 – 2017) ter voorkoming van stroomonderbrekingen i.s.m. provincie Vlaams Brabant;
 • logement voor gardes malades in de ziekenhuizen (2017) i.s.m. provincie West-Vlaanderen;
 • aanleg van een ziekenhuistuin, met groenten en bananenplanten i.s.m. Stad Leuven
 • Hopital les plus propre: aandacht voor hygiène, een betere inventaris van medicatie maar ook herstellingen van elektriciteit en waterleiding

Historisch werkt de Stichting  samen met twee zoneziekenhuizen: het Hôpital Saint Martin de Papané en het Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko. De Stichting maakt deel uit van het bestuur van deze ziekenhuizen. Samen met onze Belgische partners MEMISA, LUMOS UZ Leuven en Artsen zonder Vakantie leveren we medische en technische expertise, evenals structurele en operationele ondersteuning in de uitbating van de ziekenhuizen. We organiseren klinische vormingssessies voor artsen en paramedici; we werken samen voor de professionalisering van de ziekenhuisadministratie en het beheer van de patiëntendossiers; we streven ernaar de medische diensten beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast investeert de Stichting in infrastructuur en in kwaliteitsverbetering van de zorgverlening. Deze investeringen betreffen niet alleen de aankoop van elementaire toestellen en medisch materiaal, maar evenzeer de verbetering van de levenskwaliteit in het ziekenhuis zelf door aandacht voor hygiëne en basiscomfort van de patiënten. Verder werken we voor de elektriciteitsvoorziening en het sorteren van afval samen met de Belgische organisatie Humasol, die ingenieursstudenten de kans biedt hernieuwbare energieprojecten uit te voeren in minder begoede delen van de wereld.

Duurzame toekomstgerichte gezondheidszorg is van primordiaal belang. Door de actieve deelname van de Stichting aan de werking van de twee zoneziekenhuizen trachten we samen met hen betere randvoorwaarden te scheppen voor een gezond en welvarend leven van de lokale bevolking. Door samen te werken met plaatselijke dispensaria en kleine gezondheidscentra zijn we ook aanwezig in nabijgelegen broussedorpen. We zetten in op het beschikbaar stellen van drinkbaar water, op een betere toegang tot sanitaire voorzieningen, op geboorteplanning en op gezonde voeding. Om veranderingen op lange termijn te bewerken hanteren we een integrale aanpak. Dat betekent dat we aandacht geven aan het probleem van de ondervoeding door in de schooltjes maaltijden aan te bieden en tegelijk de kinderen en hun leerkrachten gevoelig te maken om zelf voedselproductie te ontwikkelen door bijv. moestuintjes aan te leggen op het domein van de school. Verder voorzien we samen met hen sanitaire voorzieningen, met specifieke aandacht voor handhygiëne. De samenwerking met onze lokale partners bewerkt een domino-effect, zodat verandering en vooruitgang blijvend zijn én in eigen beheer worden genomen.