Onderwijs

CF034707BIMG_5712BCF034111BCF034138B

De Stichting zet hoog in op onderwijs en vorming. Samen met gezondheidszorg en landbouw vormt het onderwijs een onlosmakelijk ‘driehoeksverhouding’ die de grondslagen kan leggen voor elementaire welvaart en welzijn. Met onze onderwijsprogramma’s willen we de voorwaarden scheppen om de lokale bevolking aan de basis zelfstandiger te laten worden zodat ze hun lot in eigen handen nemen.

We ondersteunen niet enkel het basisonderwijs in lagere scholen, maar ook de vorming van leerkrachten in twee normaalscholen in Parakou. Wat het basisonderwijs betreft, ondersteunen we acht lagere scholen in de regio van Parakou. In samenspraak met het schoolhoofd, de leerkrachten en het oudercomité wordt per school een steunprogramma ontwikkeld, met speciale aandacht voor het motiveren van leerlingen en ouders om aanwezig te zijn tijdens de lessen. In de gemeente Tchaourou werken we samen met een secundaire school, die een 2000-tal leerlingen telt. De focus ligt hier op technische ondersteuning door de aankoop van PC’s en het uitbouwen van een bibliotheek voor de informaticalessen. Bij de doorstroming vanuit het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zetten we hoog in op de deelname van meisjes, die vaak verstoten zijn van opleiding na de lagere school. In samenwerking met het Belgische bedrijf Materialise reiken we jaarlijks drie universitaire beurzen uit aan de beste leerlingen. Afspraak is dat zij zich tot vijf jaar na het behalen van hun diploma engageren binnen de samenwerking met de Stichting Hubi & Vinciane.

In het kader van de integrale aanpak zet de Stichting zich in om in het onderwijs gepaste aandacht te schenken aan gezondheidszorg en voedselproductie. Dat gebeurt onder meer door nadruk te leggen op het ontwikkelen van zelfstandigheid en ondernemerschap; door zorg te besteden aan gezondheid en hygiëne, door kleinschalige teelten op te zetten binnen de scholen (bijv. moestuinen); door in onze medische en landbouwprogramma’s aansluiting te zoeken bij het onderwijs. We hebben de ambitie om het scholennetwerk waarmee de Stichting samenwerkt uit te breiden met technische scholen en leerlingen daarbij de mogelijkheid te geven om stages te volgen in boerderijen. Daarnaast richten we ons op de ontwikkeling van DOE programma’s met een focus op het onderhouden van tuinen, op hygiëne en op recyclage ten einde duurzame levensstijlen op te bouwen.


Voor de periode 2015-2017 ligt de prioriteit van de projecten in het onderwijs bij ‘het verbeteren van het recht op goede vorming’.

Dit gebeurt door:

  • de ondersteuning van scholen;
  • het bevorderen van de vorming voor meisjes;
  • het stimuleren van technische vorming en ondernemerschap.

Concrete lopende en recente projecten zijn:

  • uitvoering van een basisprogramma in lagere, middelbare en technische scholen;
  • ondersteunen van een lerarenopleiding;
  • project Equidec ter ondersteuning van de opleiding van jonge meisjes
  • cursussen imker, veeteelt, verwerking landbouwproducten, …  op de opleidingsboerderij Sokounon;
  • DOE programma’s voor vorming rond hygiëne, afvalpreventie en recyclage;
  • project CAMFP (centre des arts et métiers de la femme de Parakou)

De Stichting Hubi & Vinciane startte in 2016 in samenwerking met Turing Foundation en de stad Parakou een project ter ondersteuning van het  ‘Centre des arts et métiers de la femme de Parakou’ CAMFP. Dit centrum biedt vrouwen via tweedekansonderwijs een vakopleiding en een starterspakket ‘je me lance’. Zo’n starterspakket kan o.a. bestaan uit een kookpot voor sterilisatie, een professionele fruitpers, een marktkraam, …

 

 


Het project Equidec stimuleert de doorstroming  van  jonge meisjes in drie scholen. De Stichting ondersteunt hen met schoolmateriaal, een hospitalisatieverzekering en schoolmaaltijden. Verder krijgen ze extra sensibilisering rond hygiëne en sexualiteit, alsook begeleiding bij hun verdere studiekeuze. Samen investeren we in de opleiding van jonge meisjes in Benin.