Een nieuw gezondheidsprogramma voor Benin (2017-2021)

Een werk van lange adem (met veel afkortingen)

Alle Belgische Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking (ANGS) hebben in 2015 gewerkt aan een Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) en in 2016 aan een Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK). Memisa coördineerde het gemeenschappelijk strategisch doel Gezondheid. Op basis van de besluiten heeft het Ministerie van ontwikkelingssamenwerking (DGD) de diverse programma’s die werden ingediend door de ANGS’en beoordeeld. Bij de beoordeling werd bijzondere aandacht besteed aan mogelijkheden van synergie en complementariteit tussen Belgische actoren in Benin.

Memisa en Artsen Zonder Vakantie (AZV) dienden een gemeenschappelijk programma in, met meerdere stakeholders, uit te voeren door een lokale partner, voor het hele departement Borgou met aandacht voor alle onderdelen van de gezondheidszones. Toch heeft DGD sterk gesneden in het voorgestelde budget.
Om de verwachte resultaten toch te kunnen bereiken, is de eigen inbreng vanwege de samenwerkende partijen verhoogd tot circa 40% van de begroting van ongeveer 1.000.000 euro per jaar.

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Hubi en Vinciane (SHV) en met LUMOS voor wat betreft de ondersteuning van de twee zone-ziekenhuizen van Boko en Papané en specifieke initiatieven van de SHV in de omgeving ervan. We bedoelen het gezondheidsproject in de scholen en de bestrijding van ondervoeding, gelinkt aan het landbouwprogramma van de Stichting.

De ziekenhuizen Saint-Jean de Dieu in Boko en Saint-Martin in Papané worden al meerdere decennia gesteund door de Stichting.
De lokale partner AMCES (Association des Œuvres Médicales Privées Confessionnelles et Sociales au Bénin) voert het programma uit, via haar antenne in Parakou, met de naam URAMO (Unité Rapprochée d’Accompagnement et de Mise en Œuvre). In Cotonou is Dr Oscar Djigbenoude aangeworven als medisch adviseur.

Het nieuwe programma bouwt verder op de resultaten van het vorige (2014-16). De ziekenhuisinfrastructuur is aanzienlijk verbeterd dankzij investeringen in de bouw en renovatie. De tussenkomst van het solidariteitsfonds heeft ervoor gezorgd dat de kwetsbare groepen van de bevolking toegang kregen tot de gezondheidzorg. Het structurele programma had aandacht voor de opleiding van het personeel in de ziekenhuizen.

Er werden lessen getrokken uit de uitvoering van het vorig programma. Alle voorgestelde interventies passen in de plannen van de zones en ziekenhuizen, en ze beantwoorden aan de door hen weerhouden prioritaire problemen. Er is bijvoorbeeld afgesproken, in het kader van de zogenaamde quadripartite – de samenwerking tussen onze Stichting, LUMOS, Memisa en AZV- alle aankopen voor de ziekenhuizen van Boko en Papané – ongeacht welke partij ervoor instaat – op één gezamenlijke online lijst te plaatsen. De ziekenhuizen en AMCES kunnen erover waken dat alle bestellingen passen in hun eigen plannen, en dat dringende zaken, die ze zelf niet beter kunnen regelen, door de partners behartigd worden.

De steun van de SHV en haar sympathisanten maakt dit structureel programma mogelijk. Wij hebben immers veel ervaring kunnen opdoen in Benin en kunnen invloed uitoefenen op het beheer van de twee ondersteunde ziekenhuizen. De Stichting Hubi&Vincianne kan zo zelf met de ziekenhuizen afspreken hoe haar inbreng het best gebruikt kan worden. Zo blijft onze bijdrage, die geïntegreerd is in het grotere budget van Memisa voor het gezamenlijk programma, gekoppeld aan eigen voorstellen van bestedingen.
In concreto wordt in 2018 voor aanzienlijke bedragen medisch materiaal aangekocht. Zo wordt momenteel bijvoorbeeld de aankoop van een modern digitaal röntgentoestel voor Boko zorgvuldig bestudeerd, met inbreng van de expertise van LUMOS. De invoering van nieuwe technologiën met digitalisering vereist opleiding van het personeel en algemene capaciteitsversterking waarvoor externe inbreng noodzakelijk is.

Allemaal samen hopen we uiteraard goede resultaten en een positieve impact bij de directe en de eindbegunstigden te kunnen vaststellen in dit tweede jaar van het programma.