Opsporing van acute ondervoeding bij kinderen tussen 0,5 en 5 jaar

In haar strijd tegen ondervoeding bij moeder-kind paren, organiseert de Stichting in de dorpen gelegen in haar werkgebied actieve campagnes om acute ondervoeding op te sporen. Hierdoor kan ze de voedingsstatus van de verschillende doelgroepen, en meer in het bijzonder die van de kinderen onder de vijf jaar, identificeren en inventariseren.

Dit wordt gedaan door medewerkers in de gemeenschappen in te zetten, die van deur tot deur gaan. Zij verzamelen bij alle kinderen onder de vijf jaar anthropometrische gegevens (gewicht en grootte). Van deze gegevens wordt dan de z-score bepaald: dit is een maat die aangeeft in hoeverre de data van een gemiddelde waarde afwijken en toelaat om de voedingsstatus van de onderzochte kinderen te bepalen.

In 2020 werden reeds ongeveer 12.000 kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar onderzocht in 53 dorpen. Onder de 12.000 onderzochte kinderen, werden meer dan 1.400 gediagnosticeerd als acuut ondervoed.

De acuut ondervoede kinderen worden in functie van de ernst van hun situatie in drie categorieën van acute ondervoeding onderverdeeld, met name gematigde gevallen, ernstige gevallen zonder complicaties en ernstige gevallen met complicaties. Deze indeling geeft dan de richtlijn voor verdere behandeling.

De behandeling van ernstige vormen van acute ondervoeding wordt gegarandeerd door het gezondheidssysteem. De gematigde vormen die het meest voorkomen, vormen geen noodsituatie op het vlak van gezondheid, maar vergroten wel het risico op complicaties.

Hiermee geconfronteerd heeft de Stichting gekozen voor een vroegtijdige aanpak. Zo worden alle onderzochte gematigd ondervoede kinderen systematisch opgevangen door de Foyers d’Apprentissage de Récupération Nutritionnelle (FARN). In deze tehuizen krijgen deze kinderen gedurende 15 dagen een voedingsbehandeling met verrijkt meel (PREMIX).

Gedurende deze periode worden vijf voedingseducatie- en kookdemonstratiesessies georganiseerd voor de moeders van de zieke kinderen en voor de andere leden van de huishoudens om hen zo beter bewust te maken hoe ondervoeding bestreden kan worden.

Tijdens deze sessies wordt ook het gewicht van ondervoede kinderen gecontroleerd om zo de voedingsstatus van deze kinderen te evalueren.
Wij zien de voedingssituatie van de kinderen goed vooruitgaan dankzij deze intensive aanpak.