Ethische code

DE STICHTING HUBI & VINCIANE

De Stichting Hubi & Vinciane is een Belgische stichting van openbaar nut, opgericht in 1982. Zij investeert minstens 90% van haar middelen in projecten in Benin, West-Afrika.

De Stichting staat met haar bestuurders, haar lokale directie en werknemers in Benin, haar samenwerkende partners, haar vrijwilligers en sympathisanten in Benin en in België voor samen werken voor ontwikkeling.

Daartoe heeft de Stichting door de jaren heen een integrale aanpak van streekontwikkeling opgebouwd, met focus op de problematiek van de malnutritie.

Haar benadering steunt op drie pijlers:

 • gezondheidszorg, met aandacht voor de opsporing en de bestrijding van malnutritie bij vrouwen en kinderen;
 • onderwijs, met focus op gendergelijkheid;
 • landbouw, met ontwikkeling van kleinschalig, familiaal en ecologisch ondernemerschap.

De Stichting streeft ernaar binnen haar mogelijkheden de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties mee te helpen verwezenlijken in Benin.

ETHISCHE CODE VAN DE STICHTING

De Stichting ontplooit activiteiten die in de lijn liggen van haar kernwaarden en ethische normen. Zij doet dat samen met haar bestuurders en haar teams in Benin en in België, alsook met samenwerkende partners, stagiairs, vrijwilligers en sympathisanten.
De ethische code, zoals hieronder beschreven, steunt op de kernwaarden die de Stichting aanhangt. De code formuleert de principes waardoor de Stichting en allen die op haar betrokken zijn zich laten leiden. Allen die in Benin en in België voor en met de Stichting werken of haar vertegenwoordigen, onderschrijven de ethische code en passen ze toe in de uitvoering van hun opdracht en in hun relatie tot alle belanghebbenden.

1. Kernwaarden

De missie en visie van de Stichting steunen op zes kernwaarden. Die waarden zijn een bron van inspiratie en een richtsnoer in het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht van onze organisatie.

Duurzaamheid: sociaal, ecologisch en economisch
Het is onze overtuiging dat duurzame ontwikkeling een evenwicht zoekt tussen sociale, ecologische en economische belangen. We streven naar maatschappelijke veranderingen die duurzaam zijn op sociaal en politiek, op ecologisch, en op economisch en technologisch vlak, zodat ze bijdragen aan een gezonde en vreedzame omgeving, met welvarende burgers en goed functionerende ecosystemen. Op die wijze willen we stapsgewijs de globale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op kleine lokale schaal vorm geven.

Gendergelijkheid
Ontwikkeling kan alleen door oprechte wederzijdse betrokkenheid, in een relatie van gelijkheid. Ongeacht gender, ras, leeftijd en levensbeschouwing geven we kansen aan eenieder om bij te dragen aan onze projecten. Groei is alleen mogelijk door samenwerking in wederzijds respect. De gelijkheid van vrouw en man staat daarin centraal.

Empowerment van alle actoren
Mensen kunnen alleen aan eigen kracht werken en verantwoordelijkheid nemen als zij een stem krijgen en invloed kunnen uitoefenen op hun leefomstandigheden en hun engagement. Voor ons is empowerment een proces van emancipatie, waarbij mensen grenzen verleggen in hun eigen maatschappelijke situatie en in hun sociale inzet. Echte veranderingen daarin zijn niet alleen op individueel vlak maakbaar. Het gaat om een persoonlijk én collectief proces om samen met anderen vorm te geven aan het leven.

Gelijkwaardig partnerschap
Elke mens heeft een eigen identiteit en is een unieke persoon. We koesteren daarom diversiteit en bevorderen dialoog die mensen met elkaar verbindt. We respecteren de zienswijze, de kennis en de ervaring van alle betrokkenen in onze projecten en de beneficianten ervan.

Ethisch en transparant handelen
Waardigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid maken de kern uit van ethisch en transparant handelen. Dat betrachten wij in alles wat we doen en op elk niveau, zonder eigenbelang na te streven.

Wederzijds vertrouwen en respect
Wederzijds vertrouwen en respect zijn de voedingsbodem om mensen te laten groeien. Macht en berekening daarentegen verlammen. Dat geldt zowel voor bestuurders en leidinggevenden als voor medewerkers en begunstigden. Als we vertrouwen geven of vertrouwen genieten, als we respecteren of ons gerespecteerd weten, voelen we ons beter. Dat maakt ons samen creatiever en effectiever, waardoor we ons doel kunnen bereiken.

2. Ethische principes

De ethische code van de Stichting belichaamt haar kernwaarden. Zij formuleert een aantal belangrijke ethische principes, die de Stichting als organisatie en elkeen die op haar betrokken is onderschrijven.

 1. In haar beleid, organisatie en werking verbindt de Stichting zich tot het hiernavolgende:
 • Jaarlijks in nauw overleg met alle betrokkenen, en in het bijzonder met de directie en het lokale team in Benin, een transparant beleidsplan opstellen dat een uitvoerbaar werkprogramma bevat.
 • De middelen waarover zij beschikt effectief en efficiënt besteden voor de uitvoering van de doelen die in haar statuten zijn vastgelegd en die in concrete projecten vorm krijgen.
 • Zich inspannen om de overheadkosten voor ondersteunende functies en voor fondsenwerving te beperken tot 4% van de verwachte jaarlijkse inkomsten. Dit percentage kan herzien worden met een overwogen beslissing van de raad van bestuur.
 • Als organisatie van vrijwilligers die hun kennis en ervaring belangeloos ten dienste stellen van de Stichting uitsluitend professionele en deugdelijke werkwijzen gebruiken voor haar fondsenwerving, conform haar kernwaarden.
 • Op transparante wijze rekenschap geven van de uitgevoerde activiteiten en van de bereikte resultaten aan haar schenkers en andere belanghebbenden die recht hebben op informatie en verantwoording over de werking van de Stichting.
 • Alle belanghebbenden die erom verzoeken inhoudelijke en financiële informatie geven die voor hen relevant is.
 1. Bestuurders, directieleden, personeel, stagiairs en vrijwillige medewerkers van de Stichting verbinden zich tot het hiernavolgende:
 • Bijdragen aan de instandhouding van de integriteit en de reputatie van de Stichting door hun persoonlijke en professionele gedrag te laten overeenstemmen met haar kernwaarden.
 • Alle mensen met en voor wie ze zich inzetten met respect en waardigheid behandelen; elke vorm van intimidatie, discriminatie, uitbuiting of misbruik vermijden.
 • De mensenrechten bevorderen, opkomen voor de bescherming van het milieu, en zich verzetten tegen onethische praktijken.
 • Bij het uitvoeren van hun taken voor de Stichting een beroep doen op hun objectieve inzicht in haar missie en visie, die streven naar integrale ontwikkeling in een geest van constructief tegensprekelijk debat.
 • Hoge integriteitsnormen hanteren, zowel in de uitvoering van hun mandaat en in het behartigen van hun taken als in de omgang met elkaar en met allen die betrokken zijn in de werking van de Stichting.
 • Zich binnen de grenzen van hun bevoegdheden en opdrachten houden, in zover die door de raad van bestuur zijn bepaald. De gegevens van schenkers, financiers, leveranciers en partners van de Stichting op strikt vertrouwelijke wijze behandelen.
 • Hun positie binnen de organisatie nooit gebruiken voor persoonlijk gewin of om een andere organisatie waar ze deel van uitmaken te bevoordelen. Evenmin zullen ze de naam van de Stichting gebruiken voor persoonlijke doelen die niets te maken hebben met de missie van de Stichting.
 • Elke vorm van belangenvermenging vermijden en meer bepaald in situaties die een conflict kunnen oproepen tussen het belang van de Stichting en het persoonlijk belang. In geval van potentieel tegenstrijdig belang is volledige openheid de regel waar leden van de Stichting zich aan houden.

Het bestuur van de Stichting zal de bovengenoemde waarden en principes helder communiceren.

Iedere bestuurder, medewerker, stagiair en vrijwilliger aanvaardt de ethische code te zullen naleven en daarover aangesproken te kunnen worden.

Goedgekeurd door de Raad van bestuur van de Stichting Hubi & Vinciane op 20 februari 2020.

Pascale Van Assche
Gedelegeerd bestuurder

Marc Vervenne
Voorzitter

Handtekening van de betrokkene
voorafgegaan door “Gelezen en goedgekeurd”