Missie, visie en strategie

PERIODE 2020 – 2025    

Vastgelegd door RvB van 20-02-2020

MISSIE

Stichting Hubi & Vinciane is een organisatie van vrijwilligers in België en lokale medewerkers in Benin. Als organisatie realiseert zij duurzame vooruitgang met ethisch verantwoorde projecten voor een waardiger en beter leven voor de mensen in de regio van Borgou-Parakou in Benin. Op die manier wil de Stichting de droom van Hubi Adriaens en Vinciane Van Assche waarmaken.

VISIE

Met de inzet van haar lokale team, dat stapsgewijs autonomer gaat werken, hoopt de Stichting haar missie voort te zetten door het leven van de bevolking structureel te verbeteren. Daarbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de regio Borgou-Parakou.

De Stichting kiest voor een geïntegreerde aanpak in een gelijkwaardige Benins-Belgische samenwerking en co-creatie, die kaderen in de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Zij benadert die samenwerking in de zeer diverse context van het Afrikaanse continent, dat in snel tempo sociaal, economisch en demografisch evolueert.

De missie en visie van de Stichting steunen op zes kernwaarden. Die waarden zijn een bron van inspiratie en een richtsnoer in het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht van onze organisatie.

WAARDEN

Duurzaamheid: sociaal, ecologisch en economisch
Het is onze overtuiging dat duurzame ontwikkeling een evenwicht zoekt tussen sociale, ecologische en economische belangen. We streven naar maatschappelijke veranderingen die duurzaam zijn op sociaal en politiek, op ecologisch, en op economisch en technologisch vlak, zodat ze bijdragen aan een gezonde en vreedzame omgeving, met welvarende burgers en goed functionerende ecosystemen. Op die wijze willen we stapsgewijs de globale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op lokale schaal vorm geven.

Gendergelijkheid
Ontwikkeling kan alleen door oprechte wederzijdse betrokkenheid, in een relatie van gelijkheid. Ongeacht gender, ras, leeftijd en levensbeschouwing geven we kansen aan eenieder om bij te dragen aan onze projecten. Groei is alleen mogelijk door samenwerking in wederzijds respect. De gelijkheid van vrouw en man staat daarin centraal.

Empowerment van alle actoren
Mensen kunnen alleen aan eigen kracht werken en verantwoordelijkheid nemen als zij een stem krijgen en invloed kunnen uitoefenen op hun leefomstandigheden en hun engagement. Voor ons is empowerment een proces van emancipatie, waarbij mensen grenzen verleggen in hun eigen maatschappelijke situatie en in hun sociale inzet.

Gelijkwaardig partnerschap
Elke mens heeft een eigen identiteit en is een unieke persoon. We koesteren daarom diversiteit en bevorderen dialoog die mensen met elkaar verbindt. We respecteren de zienswijze, de kennis en de ervaring van alle betrokkenen in onze projecten en de beneficianten ervan.

Ethisch en transparant handelen
Waardigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid maken de kern uit van ethisch en transparant handelen. Dat betrachten wij in alles wat we doen en op elk niveau, zonder eigenbelang na te streven.

Wederzijds vertrouwen en respect
Wederzijds vertrouwen en respect zijn de voedingsbodem om mensen te laten groeien. Dat geldt zowel voor bestuurders en leidinggevenden als voor medewerkers en begunstigden. Macht en berekening verlammen. Als we vertrouwen geven of vertrouwen genieten, als we respecteren of ons gerespecteerd weten, voelen we ons beter. Dat maakt ons samen creatiever en effectiever, waardoor we ons doel kunnen bereiken.

STRATEGIE

De Stichting moedigt regionale ontwikkeling aan in de regio Parakou-Benin en draagt actief bij tot de verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners van deze regio. Het werkt zowel preventief als curatief, door bewustmaking en concrete ondersteuning, met aandacht voor de huidige behoeften en duurzame vooruitgang.

De activiteiten van de Stichting in Benin zijn vooral gericht op het bestrijden van ondervoeding en het versterken van kennis en vaardigheden van ‘gezonde en evenwichtige voeding’. De Stichting kiest voor een geïntegreerde aanpak van projecten in gezondheid, onderwijs, landbouw en ondernemerschap.

De Stichting werkt in Benin samen met een netwerk van belanghebbenden en partners, waaronder lokale autoriteiten, religieuze en politieke leiders (dorpsoudsten, ministeries, gemeentes en het departement, ambassades), experts, ondernemers, universiteiten, NGO’s en non-profit organisaties. Het programma is complementair en in synergie met deze stakeholders en partners.

De Stichting bouwde het Centre d’Innov’Action in Parakou (CIAP) voor het faciliteren van ’train-the trainer’ opleidingen, brainstorming sessies en het creëren van een lab voor innovatieve aanpak en technieken. Dit centrum is tegelijk ook het kantoor van het Beninse team.

De Stichting wil het Beninse team versterken in zijn groei naar autonomie en de overgang naar grotere financiële zelfvoorziening vergemakkelijken door het stimuleren om middelen en inkomsten te zoeken.

De Stichting werkt in België samen met verschillende partners, waaronder steden, gemeenten en provincies, evenals bedrijven en organisaties. Zij zet in op bewustmaking, activering en fondsenwerving om de missie van de Stichting te verwezenlijken.

De Stichting faciliteert stages in Benin voor Belgische studenten en vrijwilligers. Daarnaast biedt zij stages aan in België voor Beninse medewerkers en partners. Zij organiseert inleefreizen naar Benin voor sympathisanten en donateurs, met als doel hen in aanraking te brengen met de Beninse samenleving, geschiedenis en cultuur.


PROGRAMMA 2020-2030

INNOVATIEF SAMENWERKEN VOOR DUURZAME VOEDING VOOR IEDEREEN
‘Mieux manger, mieux vivre’

Programma’s, partners, lokale entiteiten & doelgroepen in regio Parakou- BENIN (Feb 2020)

GEZONDHEID

PROGRAMMA GEZONDHEIDSZORG
Hôpital de Zone Tchaourou, in Papané en Hôpital de Zone Parakou-N’Dali in Boko

  • Capaciteitsversterking voor een verbeterde kwaliteit van gezondheidszorg in de twee ziekenhuizen en medische centra.
  • Focus op malnutritie-preventie, screening en behandelingen in de dorpen van de twee sanitaire zones, in samenwerking met zone-ziekenhuizen, medische centra en de lokale autoriteiten.

Locale entiteiten: twee zone ziekenhuizen & medische centra
Doelgroep: vrouwen – kinderen < 5 jaar


SHV PROGRAMMA DUURZAME VOEDING
met lokale & internationale partners

  • Coördineren, faciliteren en financieren van innovatieve voedingsprojecten en sensibilisering over duurzame voeding, samen met lokale autoriteiten en partners.
  • CIAP, Centre d’Innov’Action de Parakou, is het kantoor voor het SHV team en tevens een train-the-trainer centrum voor workshops en demonstratiesite van SHV Benin & partners.

Locatie: sanitaire zones, SHV Innovatie centrum CIAP, Parakou
Doelgroep: vrouwen en jongeren moeders, kinderen


VORMING

SHV SCHOLENPROGRAMMA
olv SHV team ism scholen in 24 dorpen in Tchaourou en N’Dali

  • Faciliteren en financieel ondersteunen van sensibiliseringsprojecten rond gezondheid bij kinderen : schooltuinen, evenwichtige voeding, hygiëne, EHBO, waterputten, toiletten, en ook sportaccommodatie. In elke school krijgen de ‘Filles Ambasadrices de Nutrition‘ een sleutelrol om de sensibilisering te optimaliseren.

Locatie: 24 Dorpen Lagere & middelbare scholen
Doelgroep: jonge kinderen 5-18 jaar en hun ouders


SHV COACHINGPROGRAMMA JONGE VROUWEN
olv SHV team ism het lokale centrum CAMFP

  • Faciliteren en financieel ondersteunen van coachingprojecten rond persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid voor jonge kansarme vrouwen: hygiene, sexualiteit, bijlessen, studiemateriaal, ontwikkelen van productietechnische en commerciële vaardigheden met focus op duurzame voeding

Locatie: centrum CAMFP Parakou
Doelgroep: jonge vrouwen > 12 jaar


LANDBOUW

SHV OPLEIDINGSPROGRAMMA GEINTEGREERDE LANDBOUW VOOR VROUWEN EN JONGE BOEREN
SHV ism Ferme Sokounon, faculteit Landbouw Parakou en Eclosio, en de lokale boerengemeenschap

  • Capaciteitsversterking van het centrum voor opleiding en experimenten, Ferme de Sokounon
  • Faciliteren van praktijkgerichte opleidingen over geïntegreerde landbouw (soja, honing, bananen, groenten, geiten, ..), de verbetering van ecologische landbouwtechnieken zoals energie, water, bemesting en bodembeheer en zaaigoed, en begeleiding van transformatie naar de commercialisatie van voedingsproducten (materiaal, stockage, coöperatieven).

Locatie: opleidingscentrum FERME DE SOUKONON, NGO Eclosio
Doelgroep: vrouwen en jongeren 15-35 jaar


START-UP PROGRAMMA ECOLOGISCHE FAMILIALE LANDBOUW
olv Eclosio ism SHV

  • Faciliteren en intensieve begeleiding van opstart kleinschalige agrarische startup’s van jongeren en vrouwen, vooral voor activiteiten gekoppeld aan evenwichtige voeding

Locatie: NGO Eclosio, Innovatiecentrum CIAP, Parakou
Doelgroep: vrouwen en jongeren 15-35 jaar


Uitwisselingsprojecten tussen België en Benin; Stages voor Belgische jongeren en vrijwilligers – Inleefreizen in Benin – Stages voor Benins team en partners in België